• வணக்கம்
  போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
 • Excellent Service Provider with an Efficient
  and Safe Road Network based on New Technology
 • அபிவிருத்தி நாடென்பது ஏழைகள் கார்களை
  வைத்திருக்கும் இடமல்ல.
  அது செல்வந்தர்கள் பொதுப் போக்குவரத்தினை பயன்படுத்துகின்ற இடமாகும். ஹென்றிக் பெனலோசா
  - பொஹோட்டா நகர பிதா
 • இது அடைவிடம் பற்றியதல்ல,
  இது பயணம் பற்றியது
 • வணக்கம்
  போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
 • வணக்கம்
  போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு

பிந்திய செய்திகள்