வரைபடத்தில் கண்டறிய


போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு

முகவரி

"மகநெகும மஹமெதுர"
இல.216, 9வது மாடி, டென்சில் கொப்பேக்கடுவ மாவத்தை,
கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்லை.

தொலைபேசி இலக்கங்கள்:

+94 11 2879170
+94 11 2879171

தொலைநகல் இலக்கங்கள்:

+94 11 2868710
+94 11 2879185

பதவி பெயர் தொலைபேசி இலக்கம் தொலைபேசி நீடிப்பு இலக்கம். தொலைநகல்
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் கௌரவ அமைச்சர் கௌரவ (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன +94 11 2879178
+94 11 2879172
170 +94 11 2868710
+94 11 2879185
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் கௌரவ அமைச்சரின் அந்தரங்கச் செயலாளர் +94 11 2879179 171
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் +94 11 2879165 164
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரின் மக்கள் தொடர்பு உத்தியோகத்தர் +94 11 2879166 166
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரின் ஊடகச் செயலாளர் +94 11 2879162 162 +94 11 2868710
பதவி பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல்
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் +94 11 2879180
+94 11 2879184
+94 11 2879169
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் அந்தரங்கச் செயலாளர் - -
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் +94 11 2879182
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் +94 11 2879161
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் மக்கள் தொடர்பு உத்தியோகத்தர் +94 11 2879181
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் ஊடகச் செயலாளர் +94 11 2879136 +94 11 2879161
பதவி பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செயலாளர் +94 11 2862739 +94 11 2862705 sec@mohsl.gov.lk
பதவி பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
இராஜாங்க செயலாளர் பேராசிரியர் ரஞ்சித் திசாநாயக +94 11 3355627 +94 11 2050535
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு.யு.எச்.சி.பிரியந்த (இ.நி.சே) (விசேட தரம்) +94 11 2862746
+94 112862712
+94 11 2887466 adds@mohsl.gov.lk
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு.ஷானக பி. வெல்கம (இ.நி.சே.) (வகுப்பு III) +94 11 2871039 +94 11 2887473
பணிப்பாளர் (கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் பெறுகை) திருமதி.என்.எஸ்.அத்துகோரள (இ.நி.சே) (தரம் I) +94 11 2050518
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) +94 11 2871039 asadm@mohsl.gov.lk
உதவிச் செயலாளர் (கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் பெறுகை) Mr. W.L.N. Tharanga +94 11 2887472
சட்ட உத்தியோகத்தர் செல்வி.ஏ.ஷாந்தா கோகிலானி அமரகோன் +94 11 2862717
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் +94 11 2887677 +94 11 2863296
மொழி பெயர்ப்பாளர் திரு.ஏ.எல்.ஜி.இந்துனில் மனோகர +94 11 2861019
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் திரு.ஜே.கே.நிலுபுல் எஸ். பெரேரா (இ.க.சே) (தரம் I) +9411 2862765 +9411 2887467 acctmneguma@mohsl.gov.lk
பிரதம கணக்காளர் திருமதி.டி.ஏ.டீ.சி.என்.வீரக்கொடி (இ.க.சே) (தரம் I) +9411 2872292 +9411 2887467 caf@mohsl.gov.lk
கணக்காளர் (சம்பளங்கள், விநியோகம் மற்றும் கடன்) திருமதி.எல்.ஜி.எஸ்.துஷ்யந்தி (இகசே) வகுப்பு II +9411 2050513 +9411 2887467
கணக்காளர் (கொடுப்பனவுகள்) திருமதி. ஈ.பி.பி.மகேஷிகா (இ.க.சே) (தரம் III) +9411 2887465 +9411 2887467 acctpayf@mohsl.gov.lk
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் திருமதி.டீ.கே.டி.சமன்மலி (இ.க.சே) (தரம் I) +94 11 2187158 +94 11 2050545 audmoh7@gmail.com
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர் (பொறியியல்) பொறி.எச்.சி.எஸ்.குணதிலக்க (இ.பொ.சே) (விசேட தரம்) +94 11 2868703 +94 11 2864958 addleng@mohsl.gov.lk
பணிப்பாளர் (பொறியியல்) பொறி.டீ.எம்.கே.எஸ்.திசாநாயக்க (இ.பொ.சே) (தரம் I) +94 11 2887463 +94 11 2887464
உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) பொறி.டி.எம்.சி.எச்.மெனிக்கே (இ.பொ.சே) (தரம் III) 94 11 2050565 94 11 2887464
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திரு.எஸ்.எஸ்.முதலிகே (இ.தி.சே.) (விசேட தரம்) +94 112864726 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திரு.டபிள்யு.எச்.கே.டீ.பீ.ரத்நாயக்க (இ.தி.சே) (தரம் I) +94 11 2050581 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திருமதி.புஸ்பானி அமரதுங்க (இ.தி.சே) (தரம் III) +94 11 2888011 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திருமதி.பி.பி.ஹேவாபத்திரண (இ.தி.சே.) (வகுப்பு III) +94 112050583 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) திருமதி.சந்திராணி சமரகோன் (இ.பொசே.) (விசேட தரம்) +94 11 2887473 +94 11 2863296
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) திருமதி.எம்.டீ.வை. தர்மசேகர (இ.நி.சே) (தரம் I) +94 11 2862686
பெறுகை ஆலோசகர் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பெறுகை ஆலோசகர் திரு. காமினி ரத்நாயக்க +94 11 2050597 +94 11 2871119 consultantproc@mohsl.gov.lk
பதவி பெயர் உத்தியோகபூர்வ முகவரி தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு.டபிள்யு.எல்.டீ.என்.குமார (இ.நி.சே) திரு.ஷானக பி. வெல்கம "மகநெகும மஹமெதுர"
8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேக்கடுவ மாவத்தை,
கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்லை.
+94 11 2887473 +94 11 2863296 hwyadmin@mohsl.gov.lk

மேன்முறையீடுகளுக்கு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகாரியை தயவு செய்து தொடர்பு கொள்க
மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு.யு.எச்.சி.பிரியந்த "மகநெகும மஹமெதுர"
8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேக்கடுவ மாவத்தை,
கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்லை.
+94 11 2862712
+94 11 2862746
+94 11 2887466 addlsadmin@mohsl.gov.lk
பிரிவு அதிகாரமுடைய உத்தியோகத்தர் தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
பொறியியல் மேலதிகச் செயலாளர் (பொறியியல்) +94 11 2868703 addleng@mohsl.gov.lk
பொறியியல் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) +94 11 2887463
பொறியியல் உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) +94 11 2887543
பொறியியல் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் +94 11 2889013

Contact Us

உங்களுக்கு தேவைப்படும் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள்

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.