வரைபடத்தில் கண்டறிய


நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு

முகவரி

"மகநெகும மஹமெதுர"
இல.216, 9வது மாடி, டென்சில் கொப்பேக்கடுவ மாவத்தை,
கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்லை.

தொலைபேசி இலக்கங்கள்:

+94 11 2879170
+94 11 2879171

தொலைநகல் இலக்கங்கள்:

+94 11 2868710
+94 11 2879185

பதவி பெயர் தொலைபேசி இலக்கம் தொலைபேசி நீடிப்பு இலக்கம். தொலைநகல்
நெடுஞ்சாலைகள் கௌரவ அமைச்சர் கௌரவ ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து +94 11 2879178
+94 11 2879172
170 +94 11 2868710
+94 11 2879185
நெடுஞ்சாலைகள் கௌரவ அமைச்சரின் அந்தரங்கச் செயலாளர் திரு.பி.ஏ.டீ.டீ.லங்காதிலக்க +94 11 2879179 171
நெடுஞ்சாலைகள் கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் திரு.டீ.ஏ.சி.கே.தேவசிங்க +94 11 2879165 164
நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் திரு.ஆர்.எம்.ஜெயசிங்க பண்டார
நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரின் மக்கள் தொடர்பு உத்தியோகத்தர் திரு.ஆர்.டீ.ஜனித மதுஷான் ரந்திலக்க +94 11 2879166 166
நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரின் ஊடகச் செயலாளர் திரு.ஈ.எம்.பி.என்.பீ.ஏக்கநாயக்க +94 11 2879162 162 +94 11 2868710
பதவி பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல்
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ டபிள்யூ.ஏ. நிமல் லான்சா +94 11 2879180
+94 11 2879184
+94 11 2879169
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் அந்தரங்கச் செயலாளர் திரு.வை.ஏ.டீ.எம்.ஷமீர யாப்பா - -
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் +94 11 2879182
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் +94 11 2879161
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் மக்கள் தொடர்பு உத்தியோகத்தர் +94 11 2879181
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் ஊடகச் செயலாளர் திரு.ஜே.எம்.டீ.வனிகசேகர +94 11 2879136 +94 11 2879161
பதவி பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செயலாளர் திரு. ஆர்.டபிள்யு.ஆர். பேமசிரி +94 11 2862739 +94 11 2862705 sec@mohsl.gov.lk
பதவி பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
இராஜாங்க செயலாளர் பேராசிரியர் ரஞ்சித் திசாநாயக +94 11 3355627 +94 11 2050535
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு.யு.எச்.சி.பிரியந்த (இ.நி.சே) (விசேட தரம்) +94 11 2862746
+94 112862712
+94 11 2887466 adds@mohsl.gov.lk
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு.ஷானக பி. வெல்கம (இ.நி.சே.) (வகுப்பு III) (பதில்) +94 11 2871039 +94 11 2887473
பணிப்பாளர் (கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் பெறுகை) திருமதி.என்.எஸ்.அத்துகோரள (இ.நி.சே) (தரம் I) +94 11 2050518
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு. சானக பீ. வெல்கம (இ.நி.சே) (தரம் III) +94 11 2871039 asadm@mohsl.gov.lk
உதவிச் செயலாளர் (கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் பெறுகை) திரு.ஈ.என். தயாரத்ன (இ.நி.சே) (தரம் III) +94 11 2887472
சட்ட உத்தியோகத்தர் செல்வி.ஏ.ஷாந்தா கோகிலானி அமரகோன் +94 11 2862717
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் செல்வி.ஆர்.சி.இந்திக்கா +94 11 2887677 +94 11 2863296
மொழி பெயர்ப்பாளர் திரு.ஏ.எல்.ஜி.இந்துனில் மனோகர +94 11 2861019
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் திரு.ஜே.கே.நிலுபுல் எஸ். பெரேரா (இ.க.சே) (தரம் I) +9411 2862765 +9411 2887467 acctmneguma@mohsl.gov.lk
பிரதம கணக்காளர் திருமதி.டி.ஏ.டீ.சி.என்.வீரக்கொடி (இ.க.சே) (தரம் I) +9411 2872292 +9411 2887467 caf@mohsl.gov.lk
கணக்காளர் (சம்பளங்கள், விநியோகம் மற்றும் கடன்) திருமதி.எல்.ஜி.எஸ்.துஷ்யந்தி (இகசே) வகுப்பு II +9411 2050513 +9411 2887467
கணக்காளர் (கொடுப்பனவுகள்) திருமதி. ஈ.பி.பி.மகேஷிகா (இ.க.சே) (தரம் III) +9411 2887465 +9411 2887467 acctpayf@mohsl.gov.lk
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் திருமதி.டீ.கே.டி.சமன்மலி (இ.க.சே) (தரம் I) +94 11 2187158 +94 11 2050545 audmoh7@gmail.com
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர் (பொறியியல்) பொறி.எச்.சி.எஸ்.குணதிலக்க (இ.பொ.சே) (விசேட தரம்) +94 11 2868703 +94 11 2864958 addleng@mohsl.gov.lk
பணிப்பாளர் (பொறியியல்) பொறி.டீ.எம்.கே.எஸ்.திசாநாயக்க (இ.பொ.சே) (தரம் I) +94 11 2887463 +94 11 2887464
உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) பொறி. டி.எம்.ஏ.டீ.சமரவீர (இ.பொ.சே) (தரம் III) +94 11 2887543 94 11 2887464
உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) பொறி.டி.எம்.சி.எச்.மெனிக்கே (இ.பொ.சே) (தரம் III) 94 11 2050565 94 11 2887464
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திரு.எஸ்.எஸ்.முதலிகே (இ.தி.சே.) (விசேட தரம்) +94 112864726 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திரு.டபிள்யு.எச்.கே.டீ.பீ.ரத்நாயக்க (இ.தி.சே) (தரம் I) +94 11 2050581 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திருமதி.புஸ்பானி அமரதுங்க (இ.தி.சே) (தரம் III) +94 11 2888011 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு) திருமதி.பி.பி.ஹேவாபத்திரண (இ.தி.சே.) (வகுப்பு III) +94 112050583 +94 112871212 asstdp@mohsl.gov.lk
பொறுப்பு வகிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) திருமதி.சந்திராணி சமரகோன் (இ.பொசே.) (விசேட தரம்) +94 11 2887473 +94 11 2863296
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) திருமதி.எம்.டீ.வை. தர்மசேகர (இ.நி.சே) (தரம் I) +94 11 2862686
பெறுகை ஆலோசகர் பெயர் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பெறுகை ஆலோசகர் திரு. காமினி ரத்நாயக்க +94 11 2050597 +94 11 2871119 consultantproc@mohsl.gov.lk
பதவி பெயர் உத்தியோகபூர்வ முகவரி தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு.டபிள்யு.எல்.டீ.என்.குமார (இ.நி.சே) திரு.ஷானக பி. வெல்கம "மகநெகும மஹமெதுர"
8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேக்கடுவ மாவத்தை,
கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்லை.
+94 11 2887473 +94 11 2863296 hwyadmin@mohsl.gov.lk

மேன்முறையீடுகளுக்கு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகாரியை தயவு செய்து தொடர்பு கொள்க
மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம்) திரு.யு.எச்.சி.பிரியந்த "மகநெகும மஹமெதுர"
8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேக்கடுவ மாவத்தை,
கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்லை.
+94 11 2862712
+94 11 2862746
+94 11 2887466 addlsadmin@mohsl.gov.lk
பிரிவு அதிகாரமுடைய உத்தியோகத்தர் தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
பொறியியல் மேலதிகச் செயலாளர் (பொறியியல்) +94 11 2868703 addleng@mohsl.gov.lk
பொறியியல் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) +94 11 2887463
பொறியியல் உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்) +94 11 2887543
பொறியியல் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் +94 11 2889013

Contact Us

உங்களுக்கு தேவைப்படும் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள்

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.