2022 වර්ෂයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2022-01-06 | News

2022 වර්ෂයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2022 වර්ෂයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම කොරෝනා වෛරසය වැළැක්වීමේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ පැවැත්විණි.