ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය (2019.06.23 සිට 2019.07.01) - අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

2019-11-01 | News

ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය (2019.06.23 සිට 2019.07.01) - අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

සම්පත් දායකත්වය - ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතා (බන්ධනාගාර අධිකාරී/ ගාල්ල බන්ධනාගාරය)