සිතියමෙහි අප


ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය

“මගනැගුම මහමැදුර”
අංක. 216, 9 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.

පොදු දුරකථන අංක:

+94 11 2879170
+94 11 2879171

ෆැක්ස් අංක:

+94 11 2868710
+94 11 2879185

තනතුර නම දුරකථන දුරකථන   දිගුව. ෆැක්ස්
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා +94 11 2879178
+94 11 2879172
170 +94 11 2868710
+94 11 2879185
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් +94 11 2879179 171
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94 11 2879165 164
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී +94 11 2879166 166
ගරු ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් +94 11 2879162 162 +94 11 2868710
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස්
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය Honorable Mr. Siripala Gamalath +94 11 2879180
+94 11 2879184
+94 11 2879184
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් K.W.ND. Mr. Karunaratne +94 77 3971430 -
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී A.A.G. Mr. Manju Sri Aluthwatta +94 27 2246361, +94 71 8422622
ගරු මහාමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ලේකම් ඉංජි. රංජිත් ගංගානාත් රුබසිංහ +94 11 2862739 +94 11 2862705 sec@mohsl.gov.lk
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
Additional Secretary for Coordination U.H.C. Mr. Priyantha +94 11 2862712, +94 72 2335522 +94 11 2887466 chakinsha@gmail.com
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (පාලන) යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 11 2862746
+94 112862712
+94 11 2887466 adds@mohsl.gov.lk
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන) ඩී.වී.ටී.පී. දයානන්ද මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (2 වන පන්තිය) +94 11 2871039 +94 11 2887473
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ) සාරදී වික්‍රමරත්න මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2050518
සහකාර ලේකම් (පාලන) +94 11 2871039 asadm@mohsl.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ) +94 11 2887472
නීති නිලධාරී ඒ. ශාන්තා කෝකිලානි අමරකෝන් මෙනවිය +94 11 2862717
පරිපාලන නිලධාරී +94 11 2887677 +94 11 2863296
භාෂා පරිවර්තක එප්.ඉසෙඩ්. බේගම් මිය +94 11 2861019
භාෂා පරිවර්තක එම්.ඒ.එස්.එස්. විජේරත්න මහතා +94 11 2861019
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ජේ.කේ. නිලුපුල් එස්. පෙරේරා මහතා (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය) +9411 2862765 +9411 2887467 acctmneguma@mohsl.gov.lk
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ටී.ඒ.ඩී.සී.එන්. වීරක්කොඩි මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය) +9411 2872292 +9411 2887467 caf@mohsl.gov.lk
ගණකාධිකාරී(ව්‍යාපෘති) එල්.ජී.එස්. දුෂ්‍යන්ති මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (2 වන පන්තිය) +9411 2050513 +9411 2887467
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +9411 2887465 +9411 2887467 acctpayf@mohsl.gov.lk
ගණකාධිකාරී(ගිණුම්) කේ.එල්.සී.ජේ. ලේකම්ගේ මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (3 වන පන්තිය) +9411 2887465 +9411 2887467 acctpayf@mohsl.gov.lk
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ඩී.කේ.ටී. සමන්මලී මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2187158 +94 11 2050545 audmoh7@gmail.com
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු) ඉංජි. කේ.බී.වී. ඉන්ද්‍රපාල මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 11 2868703 +94 11 2864958 addleng@mohsl.gov.lk
අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ඩී.එම්.කේ.එස්. දිසානායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2887463 +94 11 2887464
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. පී.පී. ජයසේකර මෙය (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය) +94 11 2050564 94 11 2887464
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) එස්.එස්. මුදලිගේ (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 112864726 +94 112871212 dgplan@mohsl.gov.lk
අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) ඩබ්.එච්.කේ.ඩී.බී. රත්නායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2050581 +94 11 2871212 dirplan@mohsl.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) එස්.එස්. ගොඩකන්දආරච්චිගේ මහතා (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (II වන පන්තිය) +94 11 2888011 +94 11 2871212 adplan1@mohsl.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) අයි.ආර්.එම්. කොස්සින්න මිය (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (II වන පන්තිය ) +94 112050583 +94 11 2871212 adplan2@mohsl.gov.lk
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) චන්ද්‍රානි සමරකෝන් මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) +94 112887473 +94 112863296
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(සංවර්ධන) එච්.එම්.එස්.ආර්. කරුණාරත්න මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය) +94 11 2862686
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රසම්පාදන උපදේශක ගාමිණී රත්නායක මහතා +94 11 2050597 +94 11 2871119 consultantproc@mohsl.gov.lk
තනතුර නම රාජකාරී ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
(තොරතුරු නිලධාරී)
ඩී.වී. තමිලා ප්‍රසාදිනී දයානන්ද මහත්මිය ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
"මගනැගුම මහමැදුර"
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
+94 71 6018363 +94 11 2863296 thamilaprasa@gmail.com

අභියාචනා සඳහා පහත සඳහන් නම් කල නිලධාරියා අමතන්න
අතිරේක ලේකම් (පාලන) යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය) "මගනැගුම මහමැදුර"
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
+94 11 2862712
+94 11 2862746
+94 11 2887466 addlsadmin@mohsl.gov.lk
අංශය බලයලත් නිලධාරී දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ඉංජිනේරු  අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු) +94 11 2868703 addleng@mohsl.gov.lk
ඉංජිනේරු  අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) +94 11 2887463
ඉංජිනේරු  සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) +94 11 2887543
ඉංජිනේරු  සංවර්ධන නිලධාරී +94 11 2889013

අප අමතන්න

ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ ඔබගේ ගැටළු සඳහා විමසන්න

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.