මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාවේ මහාමාර්ග හා මාර්ග අංශය සඳහා වන ඉහළම ආයතනයයි. රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා මහාමාර්ග පිළිබඳ විෂයන්ට හා එහි දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම මගින් ශ්‍රී ලාකික ජනතාවගේ සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය, ගමනාගමන සබඳතාවන් සහ ප්‍රවේශ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම අපගේ වගකීම වේ.අරමුණු

  • ජාතික සංවර්ධන ඉලක්කයන් කෙරෙහි ළඟාවිය හැකි වන පරිදි මහාමාර්ග අංශය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම
  • ප්‍රධාන නගර අතර ගමනාගමනය සැපයීම, ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අතර කාර්යක්ෂම සබඳතාවයන් ඇති කිරීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලට ප්‍රෙව්ශය වැඩිදියුණු කිරීම
  • තිරසාර සංවර්ධනයට දායකවන ආකාරයට මාර්ග ජාලය උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව නඩත්තු කිරීම
  • කාර්යක්ෂම රථවාහන කළමනාකරණය සඳහා සහ අධිවේගී මාර්ග සඳහා වන පරිගණකගත ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පවත්වා ගෙන යාම
  • උසස් මට්ටමේ සේවාවක් සැපයීම සහ පරිශීලක හිතකාමී මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා මහාමාර්ග අංශයේ මානව සම්පත් ධාරිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම
  • මාර්ග පද්ධතිය ප්‍රවර්ධනය සඳහා දායක වන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සඳහා ආයොජනය කිරීම
  • මාර්ග භාවිතා කරන්නන් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂක මිනුම් / මාන වැඩිදියුණු කිරීම
යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මයා Additional Secretary (Administration)
ඩී.වී.ටී.පී. දයානන්ද මිය Senior Assistant Secretary (Administration)
සරදි වික්‍රමරත්න මිය Director (Project Management)
ඒ. එස්. කේ අමරකෝන් මෙය Legal Officer
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (පාලන) යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන) ඩී.වී.ටී.පී. දයානන්ද මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය)
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ) සාරදී වික්‍රමරත්න මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය)
සහකාර ලේකම් (පාලන)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ)
නීති නිලධාරී ඒ. ශාන්තා කෝකිලානි අමරකෝන් මෙනවිය
පරිපාලන නිලධාරී
භාෂා පරිවර්තක එප්.ඉසෙඩ්. බේගම් මිය
භාෂා පරිවර්තක එම්.ඒ.එස්.එස්. විජේරත්න මහතා
වැඩි විස්තර
ජේ.කේ. එන්. එස්. පෙරේරා මයා Chief Financial Officer
ටී.ඒ.ඩී.සී.එන්. වීරක්කොඩි මිය Chief Accountant
එල්.ජී.එස්. දුෂ්‍යන්ති මිය Accountant - Grade I
කේ.එල්.සී.ජේ. ලේකම්ගේ මිය Accountant (Payment)
බලයලත් නිලධාරී නම
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ජේ.කේ. නිලුපුල් එස්. පෙරේරා මහතා (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ටී.ඒ.ඩී.සී.එන්. වීරක්කොඩි මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය)
ගණකාධිකාරී(ව්‍යාපෘති) එල්.ජී.එස්. දුෂ්‍යන්ති මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (I වන පන්තිය)
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)
ගණකාධිකාරී (ගිණුම්) කේ.එල්.සී.ජේ. ලේකම්ගේ මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (3 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
ඩී.කේ.ටී. සමන්මලී මිය Chief Internal Auditor
බලයලත් නිලධාරී නම
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ඩී.කේ.ටී. සමන්මලී මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
ඉංජි. කේ.බී.වී. ඉන්ද්‍රපාල මයා Additional Secretary (Engineering)
ඉංජි. ඩී.එම්.කේ.එස්. දිසානායක මයා Director (Engineering)
ඉංජි. පී.පී. ජයසේකර මිය Assistant Director (Engineering)
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු) ඉංජි. කේ.බී.වී. ඉන්ද්‍රපාල මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ඩී.එම්.කේ.එස්. දිසානායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (1 වන පන්තිය)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. පී.පී. ජයසේකර මෙය (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
එස්.එස්. මුදලිගේ මයා Director General (Planning)
ඩබ්.එච්.කේ.ඩී.බී. රත්නායක මයා Director (Planning & Monitoring)
එස්.එස්. ගොඩකන්ද ආරච්චිගේ මයා Deputy Director (Planning)
අයි.ආර්.එම්. කොස්සින්න මිය Deputy Director (Planning)
බලයලත් නිලධාරී නම
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) එස්.එස්. මුදලිගේ (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) ඩබ්.එච්.කේ.ඩී.බී. රත්නායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (1 වන පන්තිය)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) එස්.එස්. ගොඩකන්දආරච්චිගේ මහතා (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (II වන පන්තිය)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) අයි.ආර්.එම්. කොස්සින්න මිය (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (II වන පන්තිය )
වැඩි විස්තර
එස්.ජේ.එම්.එච්.සී. සමරකෝන් මිය Additional Secretary (Development)
එච්.එම්.එස්.ආර්. කරුණාරත්න මයා Senior Assistant Secretary (Development)
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) එස්.ජේ.එම්.එච්.සී. සමරකෝන් මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(සංවර්ධන) එච්.එම්.එස්.ආර්. කරුණාරත්න මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
කේ.එම්. ගාමිණී රත්නායක මයා Procurement Specialist
බලයලත් නිලධාරී නම
ප්‍රසම්පාදන උපදේශක ගාමිණී රත්නායක මහතා
වැඩි විස්තර | ප්‍රසම්පාදන වෙත යන්න
බී.රණවීර මයා Additional Secretary (Rural Roads Development)
අයි.එම්.පී ගුණරත්න මිය Director (Planning)
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන අංශය) බී.රණවීර මයා
වැඩි විස්තර