මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාවේ මහාමාර්ග හා මාර්ග අංශය සඳහා වන ඉහළම ආයතනයයි. රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා මහාමාර්ග පිළිබඳ විෂයන්ට හා එහි දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම මගින් ශ්‍රී ලාකික ජනතාවගේ සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනය, ගමනාගමන සබඳතාවන් සහ ප්‍රවේශ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම අපගේ වගකීම වේ.අරමුණු

  • ජාතික සංවර්ධන ඉලක්කයන් කෙරෙහි ළඟාවිය හැකි වන පරිදි මහාමාර්ග අංශය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම
  • ප්‍රධාන නගර අතර ගමනාගමනය සැපයීම, ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අතර කාර්යක්ෂම සබඳතාවයන් ඇති කිරීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලට ප්‍රෙව්ශය වැඩිදියුණු කිරීම
  • තිරසාර සංවර්ධනයට දායකවන ආකාරයට මාර්ග ජාලය උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව නඩත්තු කිරීම
  • කාර්යක්ෂම රථවාහන කළමනාකරණය සඳහා සහ අධිවේගී මාර්ග සඳහා වන පරිගණකගත ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පවත්වා ගෙන යාම
  • උසස් මට්ටමේ සේවාවක් සැපයීම සහ පරිශීලක හිතකාමී මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා මහාමාර්ග අංශයේ මානව සම්පත් ධාරිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම
  • මාර්ග පද්ධතිය ප්‍රවර්ධනය සඳහා දායක වන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සඳහා ආයොජනය කිරීම
  • මාර්ග භාවිතා කරන්නන් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂක මිනුම් / මාන වැඩිදියුණු කිරීම
ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා මහාමාර්ග අමාත්‍ය Facebook Twitter Linkedin
ගරු ඩබ්.ඒ. නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය Facebook Twitter Linkedin
ආර්.ඩබ්.ආර්. පේමසිරි මහතා ලේකම්
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
Facebook Twitter Linkedin
මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක මහතා රාජ්‍ය ලේකම්
ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Facebook Twitter Linkedin
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (පාලන) යූ.එච්.සී. ප්‍රියන්ත මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන) චානක පී. වෙල්ගම මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (3 වන පන්තිය)(වැඩබලන)
අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන) එන්.එස්. අතුකෝරල මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය)
සහකාර ලේකම් (පාලන) චානක පී. වෙල්ගම මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (3 වන පන්තිය)
සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන) ඊ.එන්. දයාරත්න මහතා (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (3 වන පන්තිය)
නීති නිලධාරී ඒ. ශාන්තා කෝකිලානි අමරකෝන් මෙනවිය
පරිපාලන නිලධාරී ආර්.සී. ඉන්දිකා මෙනවිය
භාෂා පරිවර්තක ඒ.එල්.ජී. ඉඳුනිල් මනෝහර මහතා
වැඩි විස්තර
බලයලත් නිලධාරී නම
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ජේ.කේ. නිලුපුල් එස්. පෙරේරා මහතා (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය)
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ටී.ඒ.ඩී.සී.එන්. වීරක්කොඩි මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය)
ගණකාධිකාරී (වැටුප්, සැපයීම් හා ණය) එල්.ජී.එස්. දුෂ්‍යන්ති මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (2 වන පන්තිය)
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) ඊ.පී.පී. මහේශිකා මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (3 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
බලයලත් නිලධාරී නම
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ඩී.කේ.ටී. සමන්මලී මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) (1 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (ඉංජිනේරු) ඉංජි. එච්.සී.එස්. ගුණතිලක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ඩී.එම්.කේ.එස්. දිසානායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (1 වන පන්තිය)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ටී.එම්.ඒ.ඩී. සමරවීර මහතා (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. පී.පී. ජයසේකර මෙය (ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉංජිනේරු) ඉංජි. ටී.එම්.සී.එච්. මැණිකේ මිය(ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.) (3 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
බලයලත් නිලධාරී නම
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) එස්.එස්. මුදලිගේ (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) ඩබ්.එච්.කේ.ඩී.බී. රත්නායක මහතා (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (1 වන පන්තිය)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) පුෂ්පානි අමරතුංග මිය (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (3 වන පන්තිය)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම් හා මෙහෙයුම්) පී.පී. හේවාපතිරණ මිය (ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සේ.) (3 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
බලයලත් නිලධාරී නම
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) චන්ද්‍රානි සමරකෝන් මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (විශේෂ ශ්‍රේණිය)
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(සංවර්ධන) එම්.ඩී.වයි. ධර්මසේකර මිය (ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.) (1 වන පන්තිය)
වැඩි විස්තර
බලයලත් නිලධාරී නම
ප්‍රසම්පාදන උපදේශක ගාමිණී රත්නායක මහතා
වැඩි විස්තර | ප්‍රසම්පාදන වෙත යන්න